Opłaty

Czesne w naszej szkole płacimy tylko przez 10 miesięcy w roku.

Wpłaty darowizn na rzecz naszego koła lub szkoły nie zwalniają z obowiązku płacenia czesnego.

Opłaty należy wpłacać do 10. dnia każdego miesiąca na konto:
Szkoła Podstawowa nr 9 STO
02-785 Warszawa ul. Wiolinowa 6
Bank Pekao
50 1240 6250 1111 0010 6517 2592


Opłaty obowiązujące w roku 2023/2024:
Czesne
Klasa I-VIII                  1950,00 zł 

Wpisowe
Klasa I-VIII                  2500,00 zł.

Kaucja klasy I – VIII w wysokości jednego czesnego na dzień podpisania umowy ( zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły Podstawowej nr 9 STO, kaucja stanowi opłatę za ostatni miesiąc nauki ucznia w szkole) 

Czesne w roku szkolnym 2024/2025 będzie wynosić 2340 zł, płatne przez 10 miesięcy.

Wpisowe – 2700 zł.

Uchwała Zarządu SKT nr 20 STO z 8 maja 2023 r.

Świetlica
Opłata za świetlicę wynosi 250 zł, niezależnie od czasu spędzanego przez ucznia w świetlicy.

Opłata jest naliczana na podstawie karty zapisu ucznia do świetlicy szkolnej składanej przez rodziców na początku roku szkolnego.

W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w świetlicy rodzic zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie kierownika świetlicy (w formie pisemnej lub przez Librus) oraz księgowość. Rezygnacja obowiązuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wpłaty za czesne, świetlicę i zajęcia dodatkowo płatne dokonujemy przelewem.

  • Na przelewie wpisujemy zawsze imię i nazwisko dziecka oraz klasę.
  • Zamieszczamy informację, za jakie zajęcia dodatkowe płacimy i wskazujemy kwotę.
  • Akceptowane są dwa przelewy – jeden wspólny dla czesnego i świetlicy,
  • Każda zmiana w wymiarze świetlicy jest przekazywana kierownikowi świetlicy.

Podaruj szkole 1,5% podatku


Darowizny na rzecz szkoły można wpłacać na konto:
Samodzielne Koło Terenowe nr 20 Społecznego Towarzystwa Oświatowego02-785 Warszawa, ul. Wiolinowa 6
Bank Pekao
54 1240 6250 1111 0010 5554 8374