Wolontariat

Szkolnym kołem wolontariatu opiekują się panie: Monika Mizielińska i Monika Czajka. Podstawą wydania zaświadczenia na koniec roku szkolnego jest obecność ucznia na zajęciach i aktywny udział w akcjach.

Wolontariat szkolny daje uczniom, w szczególności klas starszych, wiele szans i możliwości. Jest to okazja do sprawdzenia siebie, wykorzystania swoich zdolności, zdobycia wiedzy, nowych zainteresowań i umiejętności – jednym słowem – do samorozwoju.

Co robimy?

 • współpracujemy z ośrodkiem dla bezdomnych zwierząt „Fundacja św. Franciszka”
  w Konstancinie,
 • działamy z Polską Akcją Humanitarną, biorąc aktywny udział w lekcjach wychowawczych z PAH
 • rozwijamy postawy ekologiczne wśród uczniów naszej szkoły,
 • bierzemy udział w akcji „Żonkile” w rocznicę wybuchu w getcie warszawskim,
 • organizujemy zbiórki dla potrzebujących ludzi i zwierząt,
 • pomagamy w świetlicy szkolnej.

Uczniowie SKW:

 • wspierają działalność WOŚP,
 • współpracują ze świetlicą szkolną i samorządem szkolnym,
 • organizują kiermasze i loterię na rzecz potrzebujących,
 • uczestniczą w rekrutacji do szkoły oraz w sobotnich warsztatach plastycznych.

 

Zasady wpisywania na świadectwa działań w zakresie wolontariatu

 

 1.  Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działań na rzecz środowiska szkolnego.
 2. Uczeń, który chce otrzymać stosowny wpis na świadectwie, musi w ciągu lat nauki w klasach 4-8 zrealizować co najmniej 25 godzin wolontariatu (30 godzin lekcyjnych) lub pracy na rzecz środowiska szkolnego.
 3. Obowiązkiem wolontariusza jest samodzielne i aktywne poszukiwanie miejsca czy placówki, gdzie mógłby zaangażować się do pracy. Uczeń może również przedstawiać swoje pomysły na określone działania, które mogą być przeprowadzone w szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekunów Szkolnego Koła Wolontariatu.
 4. Uczeń, który realizował działania wolontariatu poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia klasyfikacyjnej rady pedagogicznej w czerwcu. Zaświadczenie musi zawierać nazwę placówki, pieczątkę, podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres,w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin.